Preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

12.12.2018

Ako malá som si myslela, že osoby s ťažkým zdravotným postihnutím majú problém so sluchom, zrakom, alebo pohybom. Časom som zistila, že tento pojem v sebe ukrýva oveľa viac. Úzko súvisí i s celiakiou

Ako vybaviť preukaz ŤZP?

Na ÚPSVaR na oddelení posudkových činností si vyzdvihnete Žiadosť o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím bez sprievodcu/ so sprievodcom. Môžete si ju tiež stiahnuť na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Vyplnenú žiadosť spolu s aktuálnym lekárskym nálezom (vyplneným pediatrom, alebo obvodným lekárom) a odbornými lekárskymi nálezmi, nie staršími ako 6 mesiacov, odovzdáte na ÚPSVaR. Úrad má na posúdenie vašej žiadosti a vydanie rozhodnutia 45 dní.

Po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia o preukaze fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vám na ÚPSVaR vyhotovia preukaz ŤZP. Nezabudnite si však priniesť fotografiu s rozmermi 3 x 4 cm a identifikačný preukaz.

Zdroj:

  • Webová stránka Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
  • https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/SSVaR/tlaciva/Ziadost_o_preukaz_fyzickej_osoby_s_TZP.pdf